CHARAKTERYSTYKA  GMINY PERZÓW

    Gmina Perzów, położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie kępińskim. W zachodniej części gmina graniczy z województwem dolnośląskim – gminą Syców i gminą Dziadowa Kłoda, zaś w południowej części z województwem opolskim – gminą Namysłów, od strony północnej gmina graniczy z gminą Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, od strony południowej z gminami Bralin i Rychtal w powiecie kępińskim województwo wielkopolskie.


obrazekPółnocną część gminy otaczają niewielkie wzniesienia tzw. „Gór kocich” z najwyższym punktem 220 m pond poziom morza. Środkowa i południowa część gminy to nizina /południowe krańce niziny wielkopolskiej/ z przepływającymi przez nią Białą i Czarną Widawą. W rozwidleniu tych rzek powstały pierwsze osady na przełomie XII i XIII wieku. Kroniki biskupstwa wrocławskiego notują istnienie w tych czasach takich miejscowości jak: Turkowy, Trębaczów, Koza Wielka, Słupia p/Bralinem. Do dziś w tych miejscowościach pozostały obiekty zabytkowe, godne uwagi, głównie o charakterze sakralnym.

Gmina liczy 9 wsi sołeckich, ludność (na dzień 31.12.2024 r.): 3837 mieszkańców, w tym 3653 osób zameldowanych na pobyt stały i 184 na pobyt czasowy.

    Na terenie gminy istnieją dwa Zespoły Szkół. W skład Zespołu Szkół w Perzowie wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza oraz Przedszkole Samorządowe w Perzowie wraz z oddziałem przedszkolnym w Turkowach. Zespół Szkół w Trębaczowie składa się ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz Przedszkola Samorządowego w Trębaczowie wraz z oddziałem przedszkolnym w Miechowie. W szkołach podstawowych obowiązek szkolny (wg stanu na dzień 01.09.2023 r.) spełnia 275 uczniów.

     Na uwagę zasługuje obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. Część obiektu to sala sportowa przystosowana do organizowania zawodów sportowych takich dyscyplin jak: piłka siatkowa, koszykowa, ręczna. W Ośrodku Kultury działa wiele kół zainteresowań. Szczególne osiągnięcia odnoszą dzieci zrzeszone w kole plastycznym.

Gmina nie jest bogata w zasoby naturalne. Występują tu jedynie /w północnej i południowej części/ żwiry i piaski budowlane. Środkowa część gminy - wieś Perzów, Domasłów, Miechów cechują urodzajne ziemie pszenno buraczane.
W pozostałych miejscowościach, mimo gorszych klas, ziemie utrzymuje się w dobrej kondycji. Z rolnictwa utrzymuje się około 40 % mieszkańców gminy.

Powierzchnia gminy Perzów ujęta w ewidencji podatkowej tut. organu podatkowego w 2023 r. wynosiła: 7195 ha w tym użytki rolne obejmują powierzchnię: 6333 ha z czego 4910 ha to grunty orne, 1218 ha łąki i pastwiska, grunty rolne zabudowane 151 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 12 ha grunty pod rowami 12 ha sady: 28 ha i 2 ha to grunty pod stawami oraz bez klasy. Lasy stanowią powierzchnię: 698 ha a grunty pozostałe to 164 ha.

Gmina jest terenem typowo rolniczym. Istnieją zakłady o charakterze rzemieślniczym, głównie branży stolarskiej i tapicerskiej. 

    Cała gmina jest zwodociągowana. Mamy nowoczesną oczyszczalnią ścieków w Perzowie, skanalizowanych 7 wsi sołeckich. Dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna.

Przez północną część gminy przebiega droga ekspresowa S8 Warszawa – Wrocław. Istnieje tu dobra komunikacja. Przy drogach tych dobrze rozwinięta jest sieć lokali gastronomicznych, główne przy drodze krajowej Nr 8 /z miejscami noclegowymi wieś Słupia p/Bralinem/.

Ciekawe ukształtowanie gminy, dużo zieleni, lasy bogate w runo leśne, niezwykle czyste powietrze, czyste wody. Rzeka Czarna i Biała Widawa zaliczane są do rzek I klasy czystości wód/. Bezpośrednie sąsiedztwo z gminą Kobyla Góra /zalew wodny/ sprzyja rozwojowi turystyki i agroturystyki.

Na terenie gminy działa 7 Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 należące do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego.