OGŁOSZENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Perzów zawiadamia, że zmieniła się godzina, o której odbędzie się

XIII Sesji Rady Gminy Perzów.

XIII Sesja Rady Gminy Perzów odbędzie się w dniu  16 stycznia 2020 roku o godz. 13:30

w Sali nr 5 w GOK w Perzowie.

Proponowany porządek obrad bez zmian:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Perzów, planów pracy stałych komisji Rady oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Perzów na rok 2020.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej  ceny  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2019/2020 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie XIII Sesji Rady Gminy Perzów.

Przewodniczący Rady Gminy Perzów

(-) Przemysław Łytka

 

 

 

 

 

obrazek