Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia publ icznego nr ROŚGPK 341/10/11 dostawa wegla i miału węglowego... -na podstawie art. 94 ust. 3 pzp

Perzów, dnia 18.10.2010r.

ROŚGPK 341/10/10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Perzów  w dniu 06.10.2010r. poinformował, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr ROŚGPK 341/10/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO DO BUDYNKÓW I BUDOWLI ZANJDUJĄCYCH SIĘ POD ZARZĄDEM GMINY PERZÓW W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011 (w okresie 12miesięcy)”, jako najkorzystniejszą wybrana została oferta następującego wykonawcy:

1.       NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:

P.H.U. EURO – SMART Marzena Ostrowska

2.       SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  44-300 Wodzisław Śląski  UL.26 Marca 154/54

3.       UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Było to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100%.

4.       NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %

Oferty należało składać  w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów 78, pokój nr 2. Termin składania ofert upłynął dnia 20.09.2010 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła 2 oferty. Otwarcie oferty nastąpiło dnia 20.09.2010 r. o godz. 9:30.

W wyniku prowadzonego postępowania  komisja stwierdziła, iż wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocenie podlegały dwie oferty. Oferta nr 1 P.HU. EURO – SMART Marzena Ostrowska 44-300 Wodzisław Śląski UL.26 Marca 154/54 i oferta nr 2 P.P.HU „AGROPLON” Małgorzata Wołczańska ul.Główna 38, 46-134 Głuszyna

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

P.HU. EURO – SMART Marzena Ostrowska 44-300 Wodzisław Śląski UL.26 Marca 154/54

2

P.P.HU „AGROPLON” Małgorzata Wołczańska ul.Główna 38, 46-134 Głuszyna

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę która otrzymała najwyższą liczbę pkt w kryteriach określonych w SiWZ. Maksymalną liczbę pkt (od każdego członka komisji) otrzymała oferta nr 1 która przedstawił najniższą cenę brutto 1 tony każdego rodzaju opału, tzn. węgla orzech i miału węglowego. Ofercie nr 2 przyznano pkt zgodnie ze wzorem zawartym w pkt XIII SiWZ:

Cn 1 tony węgla-orzech                 Cn 1 tony miału węglowego

                         --------------------x 100 pkt x 0,0679 + -------------------------------- x 100 pkt x 0,93,21

Cb 1 tony węgla-orzech                 Cb 1 tony miału węglowego

Gdzie : Cn – cena najniższa

            Cb – cena badana

Dla każdej z ofert zsumuwano  punkty przyznane indywidualnie przez członków komisji przetargowej liczone według powyższych zasad. Wynikiem oceny każdej z ofert jest suma otrzymanych punktów. W postępowaniu wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Punkty przyznane przez komisję:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA 100 %

1

P.HU. EURO – SMART Marzena Ostrowska 44-300 Wodzisław Śląski UL.26 Marca 154/54

300,00

2

P.P.HU „AGROPLON” Małgorzata Wołczańska ul.Główna 38, 46-134 Głuszyna

255,09

 

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1  tj. ofertę Wykonawcy: P.HU. EURO – SMART Marzena Ostrowska 44-300 Wodzisław Śląski UL.26 Marca 154/54, która otrzymał  300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00 pkt.

W związku z tym, iż Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ). Zamawiający wybrał jako ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert tj. ofertę firmy P.P.HU „AGROPLON” Małgorzata Wołczańska ul.Główna 38, 46-134 Głuszyna, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Cena wybranej oferty: 1 tona węgla orzech – 700,00 zł, 1 tona miału węglowego 455,00 zł

5.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.

6.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.

W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

7.       ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Z poważaniem

WÓJT GMINY PERZÓW

/-/ Bożena Henczyca

 

 

 

 

 

Załączniki

inromacja (451.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-10-18 10:52:41
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-10-18 11:53:26
Ostatnia zmiana:2010-10-18 11:54:23
Ilość wyświetleń:1236

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij