Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiewkunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1. do ukończenia 16 roku zycia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
2. powyżej 16 roku życia do ukonczenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym  albo o znacznym stopniu niepełnosprawniości.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

1.  90 ,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
2.  110 ,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku zycia do ukończenia 24 roku zycia