Symbol:


Wydział:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. ( Dz.U. z 2020r., poz. 111 ), );Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2017r. poz. 1466) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 slipca 2018 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania sie o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz.U z 2018r. poz. 1497)

Opłaty:
wolne od opłat

Termin odpowiedzi:
miesiąc od złożenia wniosku z pełną dokumentacją

Jednostka odpowiadająca:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu /instytucja odwoławcza podana jest w decyzji/.

Uwagi:
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY:

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się, jeżeli dochód na 1 osobę nie przekracza 674,00 zł miesięcznie (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764,00 zł)


Zasiłlek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:
a) 18 roku życia,
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia
c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
d) osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznaje się od 1 dnia miesiąca, w którym złożono wniosek

WYSOKOŚC ZASIŁKU RODZINNEGO:

Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi:

a) 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
b) 124,00 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia
c) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:

1. Dziecko lub osoba ucząca sie pozostają w związku małżeńskim
2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej.
3. osoba ucząca sie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca sie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone , na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzacego lub zatwierdzonego przez sąd , chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego, z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sie okresach.
6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Dokumenty
  • 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (wymagany) (w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne)

  • 2) oświadczenia członków rodziny o uzyskanym dochodzie nieopodatkowanym (wymagany)

  • 3. zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy za dany rok (wymagany)