Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

 

 

STATUT TOWARZYSTWA  ROZWOJU

GMINY PERZÓW

 

Perzów, luty 2003 r.

 

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, zwane dalej Towarzystwem.

 1. Terenem działania Towarzystwa jest teren gminy Perzów.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest wieś Perzów.

 

§   2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną.

§   3

Towarzystwo może być członkiem wojewódzkich i krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§   4

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

 

§   5

 1. Towarzystwo ma prawo używać pieczątki o treści :

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, 63-642 Perzów

 1. Członkowie Towarzystwa mają prawo noszenia okrągłego  znaczka średnicy 25 mm z herbem Gminy i napisem w otoku :Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów.

 

Dział II

Cele i zadania Towarzystwa

 

§   6

Celem działania Towarzystwa jest :

 1. Inicjowanie działań i działanie na rzecz rozwoju Gminy Perzów, lepszego zaspakajania różnych potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności w dziedzinie :

1)      ochrony środowiska,

2)      ochrony zdrowia,

3)      oświaty w tym szkolnej oraz innych jej form,

4)      rozwoju i kształcenia z zakresu przedsiębiorczości,

5)      kultury, tradycji i ochrony zabytków,

6)      sportu, turystyki i rekreacji,

7)      telekomunikacji,

8)      wodociągowania wsi,

9)      gazyfikacji wsi,

10)   budowy i ulepszania dróg,

11)   rolnictwa i jego infrastruktury,

12)   kultu religijnego,

13)   organizowanie pomocy charytatywnej,

14)   ochrony przeciwpożarowej,

15)   bezpieczeństwa publicznego,

16)   przeciwdziałania patologii społecznej,

17)   pomocy osobom niepełnosprawnym.

18)   współpracy międzynarodowej,

19)   pomocy rodzinom popegeerowskim,

20)   pomocy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,

21)   nawiązanie działań gospodarczych między firmami,

22)   informacji europejskiej i o regionie.

 1. Upowszechnianie historii i dorobku Gminy.
 2. Pobudzanie i aktywizowanie wszystkich środowisk społeczno zawodowych.

 

§   7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :

 1. Skupienie wokół idei Towarzystwa wszystkich zainteresowanych.
 2. Zbieranie opinii o potrzebach mieszkańców.
 3. Organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, odczytów, pogadanek.
 4. Działanie na rzecz nawiązania współpracy z podobną gminą w innych krajach europejskich.
 5. Inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami kulturalnymi i społecznymi.
 7. Współpraca z organami samorządu terytorialnego.
 8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi  gminy.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej według zasad ogólnych oraz udział w spółkach prawa handlowego z osobami prawnymi i fizycznymi, przy czym zysk Towarzystwa z tej działalności musi służyć celom statutowym.

 

Dział III

Członkowie

 

§   8

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

1)      zwyczajnych,

2)      wspierających,

3)      honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto zgłosił pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa, mający pełną zdolność do czynności prawnym i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklarowała współdziałanie z Towarzystwem oraz pomoc materialną  w realizacji jego celów statutowych.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla gminy.

§   9

 1. Nabycie członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd Towarzystwa.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa, deklarującemu przystąpienie do Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

 

§   10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do :

1)      uczestniczenia w Walnym Zebraniu,

2)      wybierania i wyboru do władz Towarzystwa,

3)      zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działania Towarzystwa,

4)      korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,

5)      noszenia odznaki Towarzystwa.

 1. Członek wspierający ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający wykonują swoje obowiązki i korzystają z praw przez uprawnionego przedstawiciela.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członkowie wspierający mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa z głosem doradczym, do korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych w Statucie Towarzystwa.

 

§   11

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy :

1)      przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2)      aktywnym udział  w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3)      wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków,

4)      wpłacenie wpisowego oraz regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 1. Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§   12

 1. Członkostwo ustaje na skutek :

1)      pisemnego zgłoszenia wystąpienia z Towarzystwa,

2)      likwidacji Towarzystwa,

3)      nie opłacania składek na rzecz Towarzystwa przez 1 rok,

4)      skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

5)      wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

6)      śmierci członka,

7)      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

 1. O utracie członkostwa w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 

        4 decyduje Zarząd Towarzystwa.

 1. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Dział IV

Struktura organizacyjna Towarzystwa i jego władze.

 

§   13

Władzami Towarzystwa są :

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Prezydium Zarządu i Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§   14

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 2. Wybór i uzupełnienie władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Walne Zebranie Członków może dopuścić do głosowania jawnego, za zgodą 2/3 głosów.

§   15

Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % + 1 członków. Wyjątek stanowią uchwały podejmowane w czasie posiedzeń w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, wówczas wymagana jest większość głosów 2/3 przy obecności co najmniej 50 % + 1 członków uprawnionych do głosowania.”

 

§   16

1. Członkostwo ustaje wskutek :

1)            dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2)            śmierci członka,

3)            wykreślenia z listy członków.

 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

 

A. Walne Zebranie Członków.

 

§   17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§   18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

 1. ustalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz indywidualnych działań członków, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór zarządu w liczbie 7-11 osób, Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób, Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3-5 osób,
 4. zmiana statutu Towarzystwa,
 5. zatwierdzenie regulaminów Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 6. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
 7. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez członków i władze Towarzystwa oraz uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania,
 8. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji,
 10. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z organizacjami innych państw.

 

§   19

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa.
 2. Z głosem doradczym udział biorą :

1)      członkowie ustępujących władz oraz członkowie honorowi,

2)      przedstawiciele członków wspierających,

3)      zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zawiadamia się wszystkich członków zwyczajnych, członków honorowych, przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych gości, co najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbywać się do końca drugiego kwartału każdego roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Towarzystwa.

§   20

 1. Zarząd Towarzystwa może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków :

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie Komisji rewizyjnej,

3)      w razie jednoczesnego ustąpienia większości członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami  dla których zostało zwołane.

 

§   21

W razie jednoczesnego ustąpienia Prezydium Towarzystwa lub w razie odmowy Zarządu zwołania Walnego Zebrania Członków, zebranie zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes, względnie inny członek Prezydium Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący nie może być wybrany spośród ustępujących członków Zarządu.

 

 

B. Zarząd Towarzystwa

§   22

Zarząd Towarzystwa jest organem  wykonawczym Walnego Zebrania Członków, a zarazem władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

 

§   23

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem Towarzystwa uchwalonym przez Walne Zebranie Członków, a także przepisami prawa o stowarzyszeniach.
 2. Zarządza majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 3. Uchwala plany działania i budżet Towarzystwa oraz zatwierdza sprawozdania z ich wykonania.
 4. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków. Składa sprawozdania ze swojej działalności.
 5. Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 6. Dokonuje okresowych ocen działalności Prezydium i rozpatruje uchwały podjęte przez Prezydium.
 7. Przyjmuje i skreśla członków Towarzystwa.
 8. Przyjmuje wszelkiego rodzaju darowizny, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 9. Zawiera umowy i zaciąga zobowiązania na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania Członków.
 10. Tworzy sekcje i kluby oraz uchwala ramowe regulaminy.
 11. Przyznaje dyplomy Towarzystwa.
 12. Występuje z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych działaczom Towarzystwa.
 13. Współpracuje z władzami terenowymi oraz społeczeństwem w zakresie upowszechniania osiągnięć Towarzystwa.

 

§   24

 1. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezydium Zarządu, w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz w kwartale.

 

§   25

 1. Na pierwszym posiedzeniu plenarnym Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika oraz członka Zarządu, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Zebrania Prezydium Zarządu winny odbywać się w miarę potrzeb w ustalonych uchwałą wewnętrzną terminach.
 3. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 50 % + 1 członków, a pośród nich Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają większością głosów.
 5. Wszystkie pisma i dokumenty podpisuje Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik. Czeki bankowe podpisuje łącznie Skarbnik i jeden z trzech członków Zarządu upoważniony przez Zarząd.

 

C. Komisja Rewizyjna.

 

§   26

1.       Komisja Rewizyjna stanowi organ rewizyjny Towarzystwa.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkowie pełniący inne funkcje w Towarzystwie.

 

§   27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrola finansowo – gospodarcza Zarządu Towarzystwa.
 2. Kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanych wniosków.
 3. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa.
 4. Występowanie do Zarządu i jego Prezydium z wnioskami dotyczącymi działalności Towarzystwa.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. Zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium  ustępującemu Zarządowi.

 

§   28

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż dwa razy w roku, które zwołuje Przewodniczący. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność trzech członków Komisji.

 

D. Sąd Koleżeński

 

§   29

Sąd Koleżeński powołuje Walne Zebranie Członków. Składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§   30

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy :

 1. Rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania przez członków postanowień statutu, programu Towarzystwa, nie przestrzegania uchwał i regulaminów władz, naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnianie czynów nieetycznych.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzy osobowym.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 15 dni od daty doręczenia orzeczenia.
 4. Sąd Koleżeński stosuje wobec członków kary :

1)      upomnienie,

2)      nagany,

3)      wykluczenie z Towarzystwa.

 

 

Dział V

Fundusze, rachunkowość i majątek Towarzystwa

 

§   31

Fundusze Towarzystwa powstają z :

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. dotacji i subwencji,
 3. darów, darowizn i zbiórek publicznych oraz zapisów,
 4. dochodów własnych ze statutowej działalności gospodarczej,
 5. innych źródeł.

 

§   32

 1. Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§   33

Dochód Towarzystwa przeznaczony jest na rozwijanie statutowej działalności.

 

 

 

 

Dział VI

Zmiana statutu

 

§   34

 1. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej 50 % + 1 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu może składać Zarząd Towarzystwa lub co najmniej liczba członków zgodna z liczbą członków Zarządu reprezentujących Zarząd.
 3. Projekt zmian należy składać do Zarządu Towarzystwa co najmniej na 1 miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 

 

 

 

 

Dział VII

Rozwiązanie Towarzystwa

 

§   35

 1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, które podjęło większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % + 1 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Ostatni Zarząd działa jako Komisja Likwidacyjna zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków.
 3. Komisja Likwidacyjna Towarzystwa prowadzi likwidację zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków.
 4. Zakończenie likwidacji, likwidator zgłasza wniosek właściwemu sądowi rejestrowemu o skreśleniu Towarzystwa z rejestru stowarzyszeń.
 5. Majątek rozwiązanego Towarzystwa przechodzi na własność Gminy  Perzów, o ile ostatnie Zebranie nie postanowiło inaczej.

 

 

 

Komitet Założycielski :

 

                                                1. Ryszard Grygiel             ___________________

 

                                                2. Andrzej Barczyk            ___________________

 

                                                3. Marek Ostrowski            ___________________

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-02-11 13:26:08
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-02-17 09:59:47
Ostatnia zmiana:2004-02-17 09:59:47
Ilość wyświetleń:3879

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij