O G Ł O S Z E N I E
INFORMUJĘ, IŻ W DNIU  23 listopada 2023 r. O GODZ. 1500 
W SALI NR 5 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  W PERZOWIE
ODBĘDZIE SIĘ LV SESJA RADY GMINY PERZÓW.


Tematem sesji będzie m. in.:
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Gminnej Straży Energetycznej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej przyznawane przez gminę w zakresie zadań własnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów  z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Perzów.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Perzów, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
8.  Podjęcie uchwały określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku od  środków  transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
 
                                                                                                                                                                                (-) Przemysław Łytka
                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Perzów