Symbol:


Wydział:
Pomoc Społeczna

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2020r. poz 111)

Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
GOPS Perzów

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

Uwagi:
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 . Zapomoga przysługuje w wysokości 1.000,00 zł na każde urodzone żywe dziecko. Wniosek o zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje :
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tyt. urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
- ososbie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimenatcyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną .


Dokumenty
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagany

  • zaświadczenie od lekarza lub wystawione przez położną dotyczące pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagany)

  • Oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie nieopodatkowanym (wymagany)

  • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy za dany rok (wymagany)