PRZEDMIAR

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

45111100-9

 

Roboty w zakresie burzenia

45112000-5

 

Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9

 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5

 

Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233252-0

 

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233320-8

 

Fundamentowanie dróg

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domasłów - parking

ADRES INWESTYCJI

:

Plac przed cmentarzem w Domasłowie.

INWESTOR

:

Urząd Gminy w Perzowie

ADRES INWESTORA

:

63-642 Perzów

WYKONAWCA ROBÓT

:

............................................

ADRES WYKONAWCY

:

....................................................................

BRANŻA

:

Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

....................................................

DATA OPRACOWANIA

:

.......................................................

Stawka roboczogodziny

:

0.00 zł

Poziom cen

:

........................................................

NARZUTY

 

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania .......................................................

 

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA

Inwestycja realizowana jest w miejscowości Domasłów na terenie gminy Perzów w terenie zabudowanym, przed cmentarzem rzymsko-katolickim.
Obszar przy placu ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania - zabudowa rozproszona jednorodzinna.
Istniejąca nawierzchnia placu umocniona tłuczniem jest nierówna, nieestetyczna i silnie zdeformowana - wymaga naprawy.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
Rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego i odtworzenie nawierzchni w jej dotychczasowym śladzie z betonowej kostki brukowej koloru szarego, czerwonego i czarnego.

Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie ciągu komunikacyjnego - placu przed cmentarzem w Domasłowie obejmuje:

- wykonanie koniecznych rozbiórek istniejącej infrastruktury,
- budowę zjazdów/wyjazdów na drogę powiatową,
- wykonanie dojazdu do Szkoły Podstawowej,
- wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych,
- wykonanie oznakowania pionowego - koszty niekwalifikowane,
- wykonanie trawników.

Parametry techniczne:

- długość parkingu - min. 42,0m,
- szerokość - min. 45,0m,

W ramach wykonania przebudowy ciągu komunikacyjnego projektuje się wyznaczyć na placu miejsca parkingowe do obsługi przyległego cmentarza i Szkoły Podstawowej.

- szerokość drogi manewrowej - 5,0m,
- głębokość zatok postojowych - 4,5m,
- szerokość zatok postojowych - 2,3m.
Całkowita ilość miejsc postojowych:

ETAP I

- 8+12szt. miejsc parkingowych,
- 2szt. miejsce parkingowe o szerokości 3,6m i głębokości min. 4,5m dla osób niepełnosprawnych.

ETAP II

- 12+18+14szt. miejsc parkingowych,
- 2szt. miejsce parkingowe o szerokości 3,6m i głębokości min. 4,5m dla osób niepełnosprawnych.

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1

 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1.1

KNNR 1 0112-02 D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

 

 

 

 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych) - regulacja i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej

 

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

(520)/10000

ha

0.05

 

 

 

 

 

RAZEM

0.05

2 d.1.1

KNNR 6 0801-02 D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

500.0

m2

500.00

 

 

 

 

 

RAZEM

500.00

3 d.1.1

KNNR 3 0403-01 D.01.02.04

Rozbiórka drobnych elementów betonowych

m3 bet.

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

(10.5*0.5*0.15)*3

m3 bet.

2.36

 

 

 

 

 

RAZEM

2.36

4 d.1.1

KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

m3

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie

 

 

 

 

 

500.0*0.15

m3

75.00

 

 

 

Rozbiórka drobnych elementów betonowych

 

 

 

 

 

(10.5*0.5*0.15)*3

m3

2.36

 

 

 

 

 

RAZEM

77.36

5 d.1.1

KNR 5-02 0201-03 D.01.02.04

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 130 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka)

m

 

 

 

 

Montaż rur ochronnych dwudzielnych HPED 130 na kablu telekomunikacyjnym. Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie na głębokości do 1,1m w gruncie kat. IV

 

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

10.0

m

10

 

 

 

 

 

RAZEM

10

1.2

 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

6 d.1.2

KNNR 1 0201-02 D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

Wykop pod nawierzchnię placu

 

 

 

 

 

445.0*0.31

m3

137.95

 

 

 

Wykop pod krawężnik

 

 

 

 

 

(103.60+12.0)*0.45*0.35

m3

18.21

 

 

 

 

 

RAZEM

156.16

1.3

 

D.04.00.00 PODBUDOWY

7 d.1.3

KNNR 6 0103-03 D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

445.0-25.0

m2

420.00

 

 

 

 

 

RAZEM

420.00

8 d.1.3

KNNR 6 1005-04 D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

Oczyszczenie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm

 

 

 

 

 

445.0-25.0

m2

420.00

 

 

 

Oczyszczenie podbudowy z KSC o Rm=2,5MPa

 

 

 

 

 

445.0

m2

445.00

 

 

 

 

 

RAZEM

865.00

9 d.1.3

KNNR 6 0113-02 D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

305.0-25.0

m2

280.00

 

 

 

110.0

m2

110.00

 

 

 

30.0

m2

30.00

 

 

 

 

 

RAZEM

420.00

10 d.1.3

KNNR 6 0111-02 D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15cm

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

305.0-25.0

m2

280.00

 

 

 

110.0

m2

110.00

 

 

 

30.0

m2

30.00

 

 

 

 

 

RAZEM

420.00

1.4

 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

11 d.1.4

KNNR 6 0502-03 D.05.03.23

Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm)

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

305.0-25

m2

280.00

 

 

 

 

 

RAZEM

280.00

12 d.1.4

KNNR 6 0502-03 D.05.03.23

Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm)

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

110.0

m2

110.00

 

 

 

- odjąć oznakowanie poziome (kostka czarna)

 

 

 

 

 

-((4.5*9+0.6*9)*0.1)

m2

-4.59

 

 

 

 

 

RAZEM

105.41

13 d.1.4

KNNR 6 0502-03 D.05.03.23

Nawierzchnia powierzchni wyłączonej z ruchu z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czarnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm)

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

30.0

m2

30.00

 

 

 

Oznakowanie poziome

 

 

 

 

 

(4.5*9+0.6*9)*0.1

m2

4.59

 

 

 

 

 

RAZEM

34.59

1.5

 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

14 d.1.5

KNNR 6 0403-03 D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

m

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

Strona Prawa

 

 

 

 

 

41.0+7.5+6.5-5.7-5.2

m

44.10

 

 

 

Strona Lewa

 

 

 

 

 

5.5+3.1+40.0

m

48.60

 

 

 

 

 

RAZEM

92.70

15 d.1.5

KNNR 6 0403-03 D.08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

m

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

5.0+5.0+2.0

m

12.00

 

 

 

 

 

RAZEM

12.00

1.6

 

D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

16 d.1.6

KNNR 1 0507-01 D.09.01.01

Rozścielenie humusu pod agrowłókninę. (Analogia Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.)

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

65.0

m2

65.00

 

 

 

 

 

RAZEM

65.00

17 d.1.6

KNNR 1 0507-02 D.09.01.01

Rozścielenie humusu pod agrowłókninę. (Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1cm humusu.) Krotność = 10

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

65.0

m2

65.00

 

 

 

 

 

RAZEM

65.00

18 d.1.6

KNR 9-11 0201-02 D.09.01.01

Rozłożenie agrowłókniny. (Analogia Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym)

m2

 

 

 

 

Zagospodarowanie rabat ozdobnych - Rozłożenie agrowłókniny + nasadzenia + kamienie ozdobne

 

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

65.0

m2

65.00

 

 

 

 

 

RAZEM

65.00

19 d.1.6

KNNR 6 0112-04 D.09.01.01

Kamienie ozdobne o średnicy do 8cm - otoczak dolomitowy obrabiany śnieżno biały (Analogia Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm) Krotność = 1.25

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

65.0

m2

65.00

 

 

 

 

 

RAZEM

65.00

2

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1

 

D.04.00.00 PODBUDOWY

20 d.2.1

KNNR 6 0103-03 D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

25

m2

25.00

 

 

 

 

 

RAZEM

25.00

21 d.2.1

KNNR 6 1005-04 D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych

m2

 

 

 

 

25.0

m2

25.00

 

 

 

 

 

RAZEM

25.00

22 d.2.1

KNNR 6 0113-02 D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm

m2

 

 

 

 

25.0

m2

25.00

 

 

 

 

 

RAZEM

25.00

23 d.2.1

KNNR 6 0111-02 D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15cm

m2

 

 

 

 

25.0

m2

25.00

 

 

 

 

 

RAZEM

25.00

2.2

 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

24 d.2.2

KNNR 6 0502-03 D.05.03.23

Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm)

m2

 

 

 

 

25

m2

25.00

 

 

 

 

 

RAZEM

25.00

2.3

 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

25 d.2.3

KNNR 6 0403-03 D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

m

 

 

 

 

5.7+5.2

m

10.90

 

 

 

 

 

RAZEM

10.90

2.4

 

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

26 d.2.4

KNNR 6 0702-01 D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

szt.

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

A - ostrzegawcze

 

 

 

 

 

A-7

 

 

 

 

 

1

szt.

1.00

 

 

 

D - informacyjne

 

 

 

 

 

D-18

 

 

 

 

 

1

szt.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

2.00

27 d.2.4

KNNR 6 0702-05 D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2

szt.

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

A - ostrzegawcze

 

 

 

 

 

A-7

 

 

 

 

 

1

szt.

1.00

 

 

 

D - informacyjne

 

 

 

 

 

D-18

 

 

 

 

 

1+1

szt.

2.00

 

 

 

 

 

RAZEM

3.00

28 d.2.4

Kalkulacja własna D.07.10.01

Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.

kpl.

 

 

 

 

Parking Domasłów

 

 

 

 

 

Tymczasowa organizacja ruchu:

 

 

 

 

 

1

kpl.

1.00

 

 

 

 

 

RAZEM

1.00